සෝර්බා, සෝර්බා නම් ග්‍රීකයා, සෝර්බා ද බුද්ධා, කසන්සාකිස් හා, – සද්ධාතිස්ස වඩිගමංගාව

ලලිත් රවීන්ද්‍ර බෝපිටිය “හැමදෙනාටම බුද්ධත්වයට පත් වීRead More…