තානාපති කාර්යාලය වසා දමා ඇෆ්ගනිස්තානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ගෙදර එයි!

ඇෆ්ගනිස්තානයේ කාබුල් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාRead More…