දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දී දිවි නිමා කල ඉන්දීය සාහිත්‍යධරයා

2019 නත්තලට දින දෙකකට පෙර දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වූ වRead More…

ජන නාට්‍ය ආශ්‍රයෙන් තව නාට්‍ය සම්ප්‍රදායන් සොයා ගිය නාට්‍යකරුවා.

මෙයට කලකට පෙර එක් රාත්‍රි කාලයක දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් එවකRead More…