ජන නාට්‍ය ආශ්‍රයෙන් තව නාට්‍ය සම්ප්‍රදායන් සොයා ගිය නාට්‍යකරුවා.

මෙයට කලකට පෙර එක් රාත්‍රි කාලයක දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් එවකRead More…