මේ අර්බුදය කිසිසේත්ම මා විසින් නිර්මාණය කළ එකක් නොවෙයි-ජනපති ජාතිය අමතමින් කියයි.

රටේ මේ වන විට උද්ගතවී ඇති අර්බුදය කිසිසේත්ම තමා විසින් නRead More…

සිංහබාහු’ හි ‘ප්‍රථම සිංහයා’ මාර්ක් ඇන්ටනී දිවි රඟමඬලින් බැසයයි

ශ්‍රී ලංකාවට නාට්‍යය සහ රංගකලාවක් හදුන්වාදුන් මහාචාර්යRead More…