දෙමළ සංහාර අධ්‍යයන සතිය’ (Tamil Genocide Education Week) ඔන්ටාරියෝ පාර්ලිමේන්තුවේ දි සම්මත වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති එල්.ටී.ටී.ඊයට විරුද්ධව රජය විසින් කරන Read More…