අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ‘විලක්’ ඇතැයි හෙළිවේ

අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ස්ථානයක් පිළිබඳ සාක්Read More…

නමුත් ඒ කාලය ක‍්‍රමයෙන් ගෙවී ගොස් තිබෙනවා. – ටී. අන්ද්රාදි

මා දන්නා හැටියට සමසමාජය යන පත්තරය තමයි ඔබේ ලියන කියන කටRead More…